JVS

Jungtinės veiklos sutartis

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIS

Europos socialinio fondo agentūra, Kalvarijos savivaldybės administracija ir Kalvarijos gimnazija 2024 metų kovo 5 dieną pasirašė jungtinės veiklos sutartį. Šalys susitarė įgyvendinti Kalvarijos savivaldybės pažangos plane (toliau – Pažangos planas) numatytas veiklas.

Veiklų trukmė: iki 2026 m. balandžio 30 d.
Finansavimo suma: iki 1 883 684,17 Eur.

PAŽANGOS PLANAS

Tikslas: Visiems vaikams, neatsižvelgiant į jų gyvenamąją vietą, sudaryti lygias galimybes gerinti bendrus mokymosi rezultatus.

Uždaviniai:  
1. Sudaryti sąlygas strategiškam įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui, skatinant mokyklos bendruomenės narių bendradarbiavimą ir aprūpinant priemonėmis.
2. Įgyvendinti tinklaveiką tarp Kalvarijos savivaldybės ir kitų savivaldybių mokyklų kultūrinio ugdymo, lyderystės, STEAM ir įtraukiojo ugdymo srityse.  
3. Tobulinti mokyklų vadovų, pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijas.  
4. Sukurti naują ir atnaujinti esamą infrastruktūrą, didinti jos prieinamumą, pritaikant ją lyderystės, kultūrinio ugdymo, STEAM ir įtraukiojo ugdymo veiklų įgyvendinimui.  
5. Stiprinti mokyklos bendruomenės narių lyderystę, įtraukiant juos į aktyvų mokyklos gyvenimą.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas.
Kalvarijos savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina numatytas veiklas.
Kalvarijos gimnazijoje planuojama įrengti kultūrinę edukacinę ir kino erdves, aštuonis matematikos-informatikos kabinetus, pradinių klasių gamtos mokslų ir IT laboratoriją, STEAM (IT ir matematikos) laboratoriją, sukurti erdvę, kurioje bus biologijos ir fizikos laboratorija, chemijos laboratorija, du biologijos kabinetai ir vienas fizikos kabinetas. Visos sukurtos erdvės bus aprūpintos įranga ir baldais. Mokinių pasiekimų ir elgesio gerinimui bus diegiama programinė įranga, procesai skaitmenizuojami, automatizuojama duomenų analizė. Savivaldybės lygiu planuojami ilgalaikiai mokymai mokytojams „Įtraukiojo ugdymo pagrindai ir principai“, „Įtraukusis ugdymas“, „Tarpkultūrinių kompetencijų stiprinimas mokyklų bendruomenėse“, „Veiksminga švietimo lyderystė“, „Bendruomeniškumo (humanizmo) etika“, „Lyderystė“, „Lyderystė ir komandinis darbas“. Planuojama parengti STEAM mokymo programas su mokymo planais pagal mokinių amžiaus tarpsnius, vykdyti STEAM programų praktinius kvalifikacijos kėlimo mokymus pedagogams pagal mokinių amžiaus tarpsnius, numatoma surengti STEAM ugdymo patirties sklaidos renginį-konferenciją.

Siekiami rezultatai:
1) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu padidėjusi bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis; 
2) PUPP metu padidėjusi bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
3) sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis; 
4) padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose; 
5) sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
6) padidėjusi specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) mokinių, dalyvaujančių įtraukiose NVŠ veiklose, dalis;
7) parengtos STEAM ugdymo programos;
8) įgyvendintos integruotos ilgalaikės kultūrinių veiklų programos;
9) vykdytos tinklaveikos veiklos (renginiai).