Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“

Projekto Nr. 10-012-P-0001
Projekto trukmė: 2024 m. sausio 31 d. – 2026 m. balandžio 30 d.
Projekto finansavimo suma – 120 020 428,53 Eur.
Tinkamų finansuoti lėšų suma – 120 077 883,61 Eur.

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos II“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. 

Projekto „Tūkstantmečio mokyklos II“ tikslas – projekte dalyvaujančiose Lietuvos savivaldybėse sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo(si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 36 Lietuvos savivaldybėse (II srautas).

Projekto veiklos:
1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;
2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;
3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;
4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;
5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Kalvarijos savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: Kalvarijos gimnazijoje planuojama įrengti kultūrinę edukacinę ir kino erdves, aštuonis matematikos-informatikos kabinetus, pradinių klasių gamtos mokslų ir IT laboratoriją, STEAM (IT ir matematikos) laboratoriją, sukurti erdvę, kurioje bus biologijos ir fizikos laboratorija, chemijos laboratorija, du biologijos kabinetai ir vienas fizikos kabinetas. Visos sukurtos erdvės bus aprūpintos įranga ir baldais. Mokinių pasiekimų ir elgesio gerinimui bus diegiama programinė įranga, procesai skaitmenizuojami, automatizuojama duomenų analizė. Savivaldybės lygiu planuojami ilgalaikiai mokymai mokytojams „Įtraukiojo ugdymo pagrindai ir principai“, „Įtraukusis ugdymas“, „Tarpkultūrinių kompetencijų stiprinimas mokyklų bendruomenėse“, „Veiksminga švietimo lyderystė“, „Bendruomeniškumo (humanizmo) etika“, „Lyderystė“, „Lyderystė ir komandinis darbas“. Planuojama parengti STEAM mokymo programas su mokymo planais pagal mokinių amžiaus tarpsnius, vykdyti STEAM programų praktinius kvalifikacijos kėlimo mokymus pedagogams pagal mokinių amžiaus tarpsnius, numatoma surengti STEAM ugdymo patirties sklaidos renginį-konferenciją.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai:
1) pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu padidėjusi bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis; 
2) PUPP metu padidėjusi bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
3) sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis; 
4) padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose; 
5) sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų;
6) padidėjusi specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – SUP) mokinių, dalyvaujančių įtraukiose NVŠ veiklose, dalis;
7) parengtos STEAM ugdymo programos;
8) įgyvendintos integruotos ilgalaikės kultūrinių veiklų programos;
9) vykdytos tinklaveikos veiklos (renginiai).